• 608-305-467
Twój koszyk jest pusty
polski English Deutsch
Szybki kontakt

41/362 00 65 lub 41/361 23 7541/362 00 65 lub 41/361 23 75

Napisz wiadomośćNapisz wiadomość

KontaktKontakt

Regulamin

1.     WARUNKI OGÓLNE

2.     DEFINICJE

3.     REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.     PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

5.     WYSYŁKA I ZAPŁATA

6.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.     WARUNKI GWARANCJI

8.     REKLAMACJA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.     CENY I RABATY

10.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. WARUNKI OGÓLNE


1. Sklep internetowy www.sklep.kieltech.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem 
www.sklep.kieltech.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem  Internetu elementów metalowych i złącznych.

2. Sklep Kieltech.pl jest prowadzony przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe KIEL-TECH Sp. z o.o., ul. Jana Karskiego 2, 25-214 Kielce, Nip:657-023-09-35, Regon: 00136099302. DEFINICJE

1. Sprzedający – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe KIEL-TECH Sp. z o.o., ul. Jana Karskiego 2, 25-214 Kielce, Nip:657-023-09-35, Regon: 0013609930

2. Kupujący – Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca - Kupujący wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5. Sklep – Sklep Internetowy Kieltech.pl dostępny pod adresem internetowym 
http://www.kieltech.pl

6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7. Konto Użytkownika, „Moje Konto” – miejsce dostępne dla zarejestrowanych Kupujących po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.


3. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

2. Kupujący może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji. W takim przypadku rezygnuje
 z utworzenia Konta Użytkownika.

3. W celu rejestracji Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

4. Podczas rejestracji możliwe jest również podanie danych do wysyłki przez Użytkownika. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a. Imię i nazwisko,

b. Adres zamieszkania ,

c. Numer telefonu.


5. W przypadku, gdy formularz wypełnia Przedsiębiorca  należy podać:

a. Firmę,

b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c. Adres siedziby ,

d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e. Numer telefonu.


6. Po dokonaniu przez Kupującego rejestracji na podany adres e-mail wysłany zostanie link aktywacyjny. Po kliknięciu linku aktywacyjnego proces rejestracji zostaje zakończony.

 7. Firma KIEL-TECH zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i realizacji zamówienia w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych.

8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez firmę KIEL-TECH.

9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem.

 10. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną należy złożyć poprzez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu .

11. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych wynosi 14 dni.


4. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie można składać wypełniając formularz zamówieniowy, wysyłając e-maila na adres sklep@kieltech.pl, oraz telefonicznie pod numerem telefonu 41/362 00 65 lub 41/361 23 75

2. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez PPU KIEL-TECH na stronach sklepu internetowego.

3. Zamówienie można składać  24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14, w soboty, niedzielę oraz święta - są realizowane w przeciągu do 3 dni od momentu złożenia zamówienia.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny).

5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa).


6.  Sprzedający, w terminie 2 dni roboczych, w odpowiedzi na złożone zamówienie wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

a. zaakceptowania zamówienia (oferty)

b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty)

c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w tym przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego.


7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Kieltech.pl są podane w złotych polskich
i zawierają VAT (ceny brutto).

8. Kieltech.pl wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dokładne dane Kupującego.

5. WYSYŁKA I ZAPŁATA


1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

2. Klient może dokonać  wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem  zamówienia.

3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Sprzedający pokrywa koszty przesyłki przy zamówieniach przekraczających wartość 600 zł netto.

4. Termin realizacji wynosi od 48 godzin do 3 dni roboczych od momentu zawarcia umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej. Termin realizacji zamówienia na wybrany produkt podany jest w opisie, w zakładce "Dostępność".

5. Przedpłatę można uiścić na konto: 41 1240 4416 1111 0000 4950 2947
6. Zapłatę za przesyłkę płatna "przy odbiorze" uiszcza się prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę.

7 . Po dokonaniu zapłaty kupujący ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności dostarczyciela.

 
8. Jeśli sprawdzając przesyłkę okaże się, że jest ona uszkodzona w obecności dostarczyciela należy sporządzić protokół szkody. W protokole należy odnotować poniższe dane:

a)     informacje o uszkodzeniach ( które elementy zostały uszkodzone)

b)     informacje o zabezpieczeniu przesyłki

c)     informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania

 9. W zależności od dostępności i popularności produktu czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. 

O konieczności wydłużenia czasu realizacji firma KIEL-TECH niezwłocznie zawiadamia Klienta, podając tym samym nowy termin realizacji.

 10. W przypadku, gdy Klient nie odbierze przysłanego przez kuriera produktu, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami za transport tej wysyłki i za zwrot do firmy KIEL-TECH.

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r.- Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926), sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.

 2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji.

 3. Klient ma prawo  wglądu do swoich danych  
, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

 4.  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami okreslonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

- Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wenętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) 

 6. Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystywane przez firmę.

 KIEL-TECH w celu dokonania sprzedaży, wysyłki oraz  zafakturowania zamówionego produktu. Przekazane firmie KIEL-TECH dane osobowe są traktowane zgodnie z wymogami polskiego prawa w zakresie OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.7. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY

1.  Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

2. Wszystkie towary, które znajdują się w sklepie internetowym firmy KIEL-TECH posiadają gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu( paragon, faktura).

3. Odpowiedzialny za udzielenie gwarancji (PP-U KIEL-TECH Sp. z o.o.) może dostarczyć Kupującemu dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej. 

4. Jeśli w dokumencie gwarancyjnym nie jest jasno sprecyzowane, poczytuje się, iż gwarant zobowiązany jest do usunięcia wady fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeśli wady te ujawniają się w ciągu terminu określonego w gwarancji (art. 577 kc).

5. Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym, odnoszących sie do towaru konsumpcyjnego.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, gdy rzecz przez niego sprzedana dotknięta jest jedną z poniższych wad:
    - wady zmniejszające wartość rzeczy;
    - wady zmniejszające użyteczność rzeczy;
    - gdy rzecz nie ma właściwości , o których istnieniu zapewniał sprzedawca;
    - gdy rzecz wydano w stanie niezpuełnym, niekompletnym

7. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje:
   - odstąpienie od umowy, czyli zwrot pieniędzy za zwrotem wadliwej rzeczy ale- nie można od umowy odstąpić, jeśli sprzedawca niezwłocznie rzecz wymieni na inną, wolną od wad, albo wade usunie.

 8. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 2 lata od momentu otrzymania towaru przez Konsumenta.

 9. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeśli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny  z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem 1 roku od wydania towaru domniemywa się , że istniała ona w chwili wydania 

 

8. REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący posiada prawo złożenia reklamacji odnośnie umowy sprzedaży.

2. Reklamacje można składać w następujący sposób:
- mailowo- wysyłając wypełniony formularz reklamcji  na adres sklep@kieltech.pl
- pisemnie- wysyłając wypełniony formularz reklamacji  na adres PP-U KIEL-TECH Sp. z o.o. 25-214 Kielce ul. Jana Karksiego 2, z dopiskiem "Reklamacja"-
- osobiście w siedzibie Sprzedawcy
- w inny sposób zapewniający dotarcie oświadczenia o reklamacji do Sprzedającego.

 3. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, którą Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym towarem.

4. Reklamacja z tytułu niezgodności towaru konsumenckiego z umową zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

5. Jeśli po otrzymaniu produktu Klient znajdzie w nim wady fizyczne lub prawne, które uprawniają go do skorzystania z rękojmi za wady produktu, powinien o tym fakcie powiadomić firmę KIEL-TECH zgodnie 

z przepisami Kodeksu Cywilnego.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy.

7. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową , Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności.

8. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni- uważa się, że uznał je za uzasadnione. 

9. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz.1176 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem  terminu.


6. Jeżeli Konsument korzysta z prawa odstąpienia od umowy, jest on obowiązany odesłać towar w terminie nie dłuższym niż czternaście dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym.

7. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.

8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem, chyba że ustalono inaczej.

9. Konsument może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od wydania rzeczy bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem: Formularz odstąpienia od umowy

10. Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku zwrotu towaru, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów jego dostawy do Sprzedawcy.

11. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru przesłanego (zwróconego) przez Klienta, dokonuje zwrotu otrzymanej przez niego zapłaty. 

9. CENY I RABATY

1. Ceny produktów będących w sprzedaży wyrażone są w walucie polskiej.

 2. Po indywidulanym ustaleniu z Klientem może być udzielony rabat. Stała współpraca z naszym sklepem skutkuje przyznaniem stałych rabatów specjalnych.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.
Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę za pośrednictwem sklepu internetowego, może od niej odstąpić bez podania przyczyn zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 ze zm.), składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 w/w ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Zamówienia złożone do dnia zmiany treści regulaminu są rozpatrywane według starych zasad.

3. Adres do korespondencji: PPU KIEL-TECH, ul. Jana Kraskiego 2, 25-214 Kielce.

 

Regulamin
Regulamin sklepu

Do pobrania

Regulamin sklepu
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®