Waluta:
PLN
Klauzula informacyjna

Opublikowano:

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) uprzejmie Pana/Panią jako Użytkownika serwisu znajdującego się pod adresem https://www.sklep.kieltech.pl/ (dalej określanego jako „Portal”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przetworzonych za pomocą funkcjonalności Portalu jest Spółka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KIEL-TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w m. Kielce (25-214) przy ul. Jana Karskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach – Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000178317, posiadająca numer REGON: 001360930, NIP: 6570230935, adres poczty elektronicznej: sklep@kieltech.pl, numery telefonów: (+48) 41 362 00 65 oraz (+48) 41 361 23 75 (dalej określany jako „Administrator”).
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane za pomocą funkcjonalności Portalu na co najmniej jednej podstawie określonej w granicach art. 6 ust. 1 pkt a) – f) RODO w co najmniej jednym z następujących celów:

a) zawarcia, wykonania, rozwiązania Usługi Elektronicznej/Umowy Sprzedaży, o których mowa w Regulaminie (dalej łącznie określanych jako „Umowy”), lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie co najmniej jednej z Umów, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania, wykonywania lub rozwiązywania Umów;

b) wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, o ile przetwarzanie jest oparte o zgodę;

c) wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;

d) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, tj. np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych w terminie i formie przewidzianej przez prawo;

e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;

f) tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora;

g) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym marketingu.

 1. Za pomocą funkcjonalności Portalu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Użytkownika:
 1. imię i nazwisko;
 2. numer telefonu;
 3. adres korespondencyjny;
 4. adres e-mail;
 5. adres IP.
 1. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j. z późn. zm.).
 2. Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom podmiotów:
 1. podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których podmiot realizuje własne zobowiązania jak np. biura rachunkowe, przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub przedsiębiorstwa obsługujące reklamacje;
 2. podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe;
 3. właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe;
 4. organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 1. Użytkownik ma prawo do:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 4. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. sprostowania swoich danych osobowych;
 6. przenoszenia swoich danych;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie dotyczących tegoż Użytkownika danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. Dane osobowe Użytkownika nie mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 3. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umów.